DMCA

Bardzo poważnie podchodzimy do naruszeń praw autorskich i będziemy stanowczo chronić prawa prawnych właścicieli praw autorskich.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich do treści pojawiających się na naszej stronie internetowej i nie wyraziłeś zgody na wykorzystanie tych treści, musisz powiadomić nas na piśmie, abyśmy mogli zidentyfikować treści rzekomo naruszające prawa i podjąć działania.

Nie będziemy mogli podjąć żadnych działań, jeśli nie przekażesz nam wymaganych informacji, więc jeśli uważasz, że Twój materiał, do którego posiadasz prawa autorskie, został naruszony lub naruszony, przekaż naszemu Agentowi ds. praw autorskich na piśmie następująca informacja:

1.) Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

2.) Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeżeli jednym powiadomieniem objętych jest wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie.

3.) Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma zostać usunięty lub do którego należy uniemożliwić dostęp, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału.

4.) Informacje wystarczające, abyśmy mogli skontaktować się ze stroną składającą reklamację, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze stroną składającą reklamację.

5.) Oświadczenie, że strona składająca skargę w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub zgodnie z prawem.

6.) Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą oraz pod rygorem odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo, że składający reklamację jest umocowany do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które ma zostać naruszone.

Pisemne powiadomienie należy przesłać do naszego wyznaczonego agenta w następujący sposób:
E-mail AGENTA DMCA: rancakdollar@gmail.com

Przycisk Powrót do góry