Warunki korzystania

Umowa dotycząca warunków użytkowania

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ, KTÓRA WYMAGA UWZGLĘDNIENIA I WARUNKU UMOŻLIWIENIA DOSTĘPU.

ZAPOZNANIE SIĘ I ZAAKCEPTOWANIE UMOWY WARUNKÓW KORZYSTANIA ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ I ZAAKCEPTOWANIE POSTANOWIEŃ POLITYKI PRYWATNOŚCI NINIEJSZEJ STRONY SĄ WYMAGANE UWZGLĘDNIENIE SERWISU ZAPEWNIAJĄCEGO PRAWO DO ODWIEDZANIA, CZYTANIA, ODSPRZEDAŻY, TRANSAKCJI, PRZETWARZANIA PŁATNOŚCI LUB KONTAKTU Z NIĄ . ODWIEDZAJĄC TĘ STRONĘ, POTWIERDZASZ, ŻE WSZYSTKIE WARUNKI KORZYSTANIA ZOSTAŁY PRZEKAZANE DO CIEBIE. JAKIEKOLWIEK I WSZELKIE UMOWY, OŚWIADCZENIA, OBIETNICE, GWARANCJE, DZIAŁANIA LUB OŚWIADCZENIA GOŚCIA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ OD NINIEJSZEJ UMOWY, NIE BĘDĄ OBOWIĄZUJĄCE.

WSZYSTKIE OSOBY NIE MAJĄ DOSTĘPU DO TEJ STRONY LUB KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, JEŚLI NIE PRZECZYTAJĄ I ZAAKCEPTUJĄ WARUNKI UŻYTKOWANIA I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

PRZEGLĄDAJĄC, ODWIEDZAJĄC, WYKORZYSTUJĄC, DOKONUJĄC PŁATNOŚCI W IMIENIU LUB WCHODZISZ Z TĄ WITRYNĄ JAKO SPRZEDAWCA, POŚREDNIK, PODMIOTY STOWARZYSZONE, KLIENT, USŁUGODAWCA, WYDAWCA, REKLAMODAWCA LUB W JAKIKOLWIEK INTERAKCJE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI POSTANOWIENIAMI POLITYKA KORZYSTANIA I POLITYKA PRYWATNOŚCI NINIEJSZEJ STRONY. W TYM WSZELKIE ZMIANY NINIEJSZEJ UMOWY LUB DODATKOWYCH ZASAD WŁĄCZONYCH PRZEZ ODNIESIENIE, KTÓRE STRONA INTERNETOWA MOŻE WPROWADZIĆ W PRZYSZŁOŚCI WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.

WSZYSTKIE OSOBY PONIŻEJ 18 LAT NIE MAJĄ DOSTĘPU DO TEJ STRONY. JEŚLI MASZ PONIŻEJ 18 LAT, ODWIEDZAĆ, CZYTAĆ LUB Wchodzić w interakcję z tą stroną internetową lub jej zawartością w jakikolwiek sposób. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA W SZCZEGÓLNOŚCI ODMAWIA DOSTĘPU DO WSZYSTKICH OSÓB OBJĘTYCH USTAWĄ O PRYWATNOŚCI DZIECKA W INTERNECIE (COPA) Z 1998 ROKU.

NINIEJSZA STRONA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DOWOLNEJ OSOBIE LUB PRZEGLĄDAJĄCEMU Z DOWOLNEGO POWODU. ZGODNIE Z WARUNKAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI, KTÓRĄ AKCEPTUJESZ JAKO WARUNEK PRZEGLĄDANIA, STRONA INTERNETOWA MOŻE GROMADZIĆ I PRZECHOWYWAĆ DANYCH I INFORMACJI W CELU WYKLUCZENIA I DO WIELU INNYCH ZASTOSOWAŃ.

WARUNKI UŻYTKOWANIA MOGĄ ZMIENIĆ SIĘ OD CZASU DO CZASU. ODWIEDZAJĄCY MA OBOWIĄZEK POTWIERDZENIA, W RAMACH ROZWAŻANIA O POZWOLENIE NA PRZEGLĄDANIE TEJ STRONY, ABY BYĆ INFORMOWANYM O ZMIANACH.

STRONY UMOWY WARUNKI KORZYSTANIA

Odwiedzający, widzowie, użytkownicy, subskrybenci, członkowie, podmioty stowarzyszone, odsprzedawcy lub klienci, łącznie zwani tutaj „Odwiedzającymi”, są stronami niniejszej umowy. Witryna i jej poprzednicy właściciele i/lub operatorzy są stronami niniejszej umowy, zwanej dalej „Witryną”. Odwiedzający rozumieją i przyjmują do wiadomości, że niniejsza umowa zastępuje i zastępuje wszelkie umowy Odwiedzających z Witryną, w tym między innymi warunki korzystania z witryny elektronicznej, politykę prywatności lub inne proponowane prawnie wiążące umowy znajdujące się na stronie internetowej Odwiedzających.

Witryna niniejszym odrzuca wszystkie umowy elektroniczne dotyczące odwiedzających witrynę, w tym między innymi Warunki korzystania z witryny. Niniejsza umowa dotyczy wszystkich stron. W przypadku sporu z Odwiedzającym, Witryna będzie podlegać niniejszej umowie oraz obowiązującym zasadom i przepisom prawnym, które zostaną rozstrzygnięte w wiążącym arbitrażu lub sądzie powszechnym według wyboru Witryny w jurysdykcji wybranej Witryny. Wszelkie umowy, oświadczenia, obietnice, gwarancje, działania lub oświadczenia złożone przez stronę internetową Odwiedzających lub inną proponowaną umowę, które różnią się w jakikolwiek sposób od warunków niniejszej umowy, nie będą miały mocy ani skutku. Wszyscy odwiedzający, w tym sprzedawcy, pośrednicy, podmioty stowarzyszone, partnerzy joint venture, wydawcy, reklamodawcy, sprzedawcy online oraz wszyscy użytkownicy, którzy odwiedzają lub uzyskują dostęp do tej witryny w jakikolwiek sposób, podlegają wzajemnemu zwolnieniu, a wszelkie umowy lub porozumienia nie są dozwolone rozwiązane z jakiejkolwiek przyczyny lub przyczyny bez wzajemnej pisemnej zgody i zgody strony internetowej.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI Z TEJ STRONY

O ile nie zawarłeś wyraźnej pisemnej umowy z tą witryną, która stanowi inaczej, odwiedzający, widzowie, subskrybenci, członkowie, podmioty stowarzyszone lub klienci nie mają prawa do wykorzystywania tych informacji w środowisku komercyjnym lub publicznym; nie mają prawa rozpowszechniać, kopiować, zapisywać, drukować, sprzedawać ani publikować jakichkolwiek fragmentów treści tej witryny. Przeglądając zawartość tej witryny, zgadzasz się na ten warunek przeglądania i potwierdzasz, że wszelkie nieautoryzowane użycie jest niezgodne z prawem i może podlegać sankcjom cywilnym lub karnym. Ponownie, Odwiedzający nie ma żadnych praw do korzystania z zawartości lub jej części, w tym jej baz danych, niewidocznych stron, powiązanych stron, podstawowego kodu lub innej własności intelektualnej, którą może zawierać witryna, z jakiegokolwiek powodu w jakimkolwiek celu. Nic. Gość zgadza się na karę umowną w wysokości US$100.000 oprócz kosztów i rzeczywistych odszkodowań za naruszenie tego postanowienia. Gość oświadcza, że rozumie, iż akceptacja tego postanowienia jest warunkiem oglądania, a oglądanie oznacza akceptację.

WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ LUB PRAWO DO KORZYSTANIA, SPRZEDAŻY, PUBLIKOWANIA TREŚCI TEJ STRONY

Strona internetowa i jej zawartość są własnością lub są przez nią licencjonowane. Materiały zawarte na stronie należy domniemywać jako zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Odwiedzający nie mają żadnych praw do zawartości strony. Korzystanie z treści witryny z jakiegokolwiek powodu jest niezgodne z prawem, chyba że odbywa się to za wyraźną umową lub zgodą witryny.

HIPERLINKI DO WITRYNY, CO-BRANDING, „W RAMACH” I WITRYNY ODNIESIENIA ZABRONIONE

O ile nie zostało to wyraźnie upoważnione przez witrynę internetową, nikt nie może hiperłącza tej witryny ani jej części (w tym między innymi logotypów, znaków towarowych, marek lub materiałów chronionych prawem autorskim) z jakiegokolwiek powodu. Co więcej, nie wolno odwoływać się do adresu URL (adresu strony internetowej) tej witryny w jakichkolwiek komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez wyraźnej zgody, ani też „ramkować” witryny. W szczególności zgadzasz się współpracować z Witryną w celu usunięcia lub dezaktywacji wszelkich takich działań i ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody. Niniejszym zgadzasz się na karę umowną w wysokości US$100.000,00 plus koszty i rzeczywiste odszkodowania za naruszenie tego postanowienia.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ STRONY

Witryna zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność treści tej witryny. Odwiedzający ponoszą wszelkie ryzyko związane z przeglądaniem, czytaniem, używaniem lub poleganiem na tych informacjach. O ile nie zawarłeś w inny sposób wyraźnej umowy ze stroną internetową, nie masz prawa polegać na jakichkolwiek informacjach zawartych w niniejszym dokumencie jako dokładnych. Strona nie daje takiej gwarancji.

Dołożono wszelkich starań, aby dokładnie przedstawić ten produkt i jego potencjał. Mimo że ta branża jest jedną z niewielu, w których można wypisać własny czek pod względem zarobków, nie ma gwarancji, że zarobisz jakiekolwiek pieniądze, korzystając z technik i pomysłów zawartych w tych materiałach. Przykłady i referencje zawarte w tych materiałach nie mogą być interpretowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy jest całkowicie zależny od osoby korzystającej z naszego produktu, jej pomysłów i technik. Ten produkt nie jest okazją biznesową, a jedynie zapewnia porady i szkolenia dotyczące optymalizacji Internetu i wyszukiwarek. Jest to nowy produkt i system i jako taki nie ma historii zarobków z jego użytkowania. NIE ŚLEDZIMY RZECZYWISTYCH DOCHODÓW UŻYTKOWNIKÓW NASZEGO PRODUKTU, ponieważ NARUSZAJĄ one TAJEMNICE HANDLOWE UŻYTKOWNIKÓW ORAZ INFORMACJE POUFNE LUB ZASTRZEŻONE. INFORMACJE NA TEJ STRONIE TO NASZE DOŚWIADCZENIE Z PRODUKTEM. JEŚLI CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ SWOIM DOŚWIADCZENIEM, DAJ NAM ZNAĆ.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE INTERAKCJĄ Z TĄ WITRYNĄ LUB JEJ TREŚCIAMI. GOŚĆ PRZYJMUJE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WIRUSAMI, ROBAKAMI LUB INNYMI CZYNNIKAMI KORUPCYJNYMI.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie komputerów lub oprogramowania odwiedzającego lub jakiejkolwiek osoby, z którą odwiedzający komunikuje się później, w wyniku uszkodzenia kodu lub danych, które zostały przypadkowo przekazane do komputera odwiedzającego. Ponownie, odwiedzający przegląda i wchodzi w interakcję z tą stroną, banerami, wyskakującymi okienkami lub reklamami wyświetlanymi na niej, na własne ryzyko.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ POBIERANIE

Odwiedzający pobiera informacje z tej witryny na własne ryzyko. Witryna nie gwarantuje, że pliki do pobrania są wolne od uszkodzonych kodów komputerowych, w tym między innymi wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przeglądając, używając lub wchodząc w jakikolwiek sposób z tą witryną, w tym banerami, reklamami lub wyskakującymi okienkami, plikami do pobrania i jako warunek witryny umożliwiający jej zgodne z prawem oglądanie, Odwiedzający na zawsze zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu uszkodzenia jakichkolwiek oraz wszelkie opisy oparte na jakimkolwiek czynniku przyczynowym powodującym jakąkolwiek możliwą szkodę, bez względu na to, jak potworną lub rozległą, fizyczną lub emocjonalną, przewidywalną lub niemożliwą do przewidzenia, o charakterze osobistym lub biznesowym.

ODSZKODOWANIE

Odwiedzający zgadza się, że w przypadku wyrządzenia szkody, za którą Serwis jest zobowiązany zapłacić, Odwiedzający, jako warunek oglądania, zobowiązuje się do zwrotu całości Serwisu.

ZGŁOSZENIA

Odwiedzający zgadza się jako warunek oglądania, że wszelka komunikacja między Odwiedzającym a Witryną jest uważana za przesłanie. Wszystkie zgłoszenia, w tym ich fragmenty, zawarte w nich grafiki lub jakakolwiek treść zgłoszenia, stają się wyłączną własnością Witryny i mogą być wykorzystywane bez dalszego zezwolenia do użytku komercyjnego bez jakiegokolwiek dodatkowego rozpatrzenia. Odwiedzający zgadza się przekazywać tylko te informacje do Witryny, których chce na zawsze zezwolić Witrynie na wykorzystanie w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny. „Zgłoszenia” to również zapis Polityki Prywatności.

ZAUWAŻYĆ

Żadne dodatkowe powiadomienie z jakiegokolwiek powodu nie jest należne Odwiedzającemu, a Odwiedzający wyraźnie gwarantuje zrozumienie, że prawo do powiadomienia jest uchylone jako warunek zezwolenia na przeglądanie lub interakcję ze stroną internetową.

SPRZECZANIE SIĘ

W ramach rozważań, których Witryna wymaga do przeglądania, korzystania lub interakcji z tą witryną, Odwiedzający zgadza się na zastosowanie wiążącego arbitrażu w przypadku wszelkich roszczeń, sporów lub kontrowersji („ROSZCZENIE”) dowolnego rodzaju (umowe, deliktowe lub inne) wynikające z lub związane z tym zakupem, tym produktem, w tym kwestie związane z nagabywaniem klientów, kwestiami prywatności i problemami z warunkami użytkowania. W przypadku, gdy Odwiedzający jest stroną wygrywającą, Odwiedzający ponosi koszty własnych honorariów adwokackich. Serwis zastrzega sobie prawo do pozwania Gościa przed sądem właściwym według jurysdykcji według wyboru Serwisu.

W żadnym wypadku widz, gość, członek, subskrybent lub klient nie mają prawa do wniesienia sprawy do sądu lub rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. Widz, odwiedzający, członek, subskrybent lub klient nie będzie miał prawa angażować się w odkrycie przedprocesowe, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w zasadach; nie będziesz mieć prawa do uczestniczenia w charakterze przedstawiciela lub członka jakiejkolwiek kategorii powodów w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia będącego przedmiotem arbitrażu; decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca z ograniczonym prawem do odwołania.

Strona wygrywająca zostanie zwrócona przez drugą stronę wszelkich kosztów związanych z arbitrażem sporu, w tym honorariów adwokackich, opłat windykacyjnych, opłat śledczych, kosztów podróży.

JURYSDYKCJA I MIEJSCE

Jeśli jakakolwiek sprawa dotycząca tego zakupu zostanie skierowana do sądu, przed lub po arbitrażu, Przeglądający, odwiedzający, członek, subskrybent lub klient zgadza się, że jedyną i właściwą jurysdykcją jest stan i miasto zadeklarowane w danych kontaktowych właściciela sieci, chyba że określono inaczej. W przypadku sporu w sądzie federalnym, właściwym sądem jest sąd federalny z wyboru stron internetowych.

Model rozliczeń i zasady anulowania/zwrotów

O zwrot pieniędzy można poprosić, kontaktując się z obsługą klienta, klikając link w stopce strony internetowej, chyba że w ofercie określono inaczej.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Przeglądający, odwiedzający, członek, subskrybent lub klient zgadza się, że obowiązujące prawo, które ma być stosowane, będzie we wszystkich przypadkach zgodne ze stanem witryny w naszych danych kontaktowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Z operatorem tej strony można się skontaktować pod adresem rancakdollar@gmail.com

Przycisk Powrót do góry